รายงานผลการเบิกจ่าย.

    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

 

.................................................................................................................................................................................................................


ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 เพิ่มเติม 
ดาวน์โหลด

..................................................................................................................................................................................................................

[เอกสารทั้งหมด]

           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                    
                     >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
                     >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  
                     >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
                     >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
                     >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
                 >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
..................................................................................................................................................................................................................
 

           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

..................................................................................................................................................................................................................

          

^