รายงานผลการเบิกจ่าย.

    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

.................................................................................................................................................................................................................


ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 เพิ่มเติม 
ดาวน์โหลด

..................................................................................................................................................................................................................

[เอกสารทั้งหมด]

           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                

                    >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
                    >> 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 
                    
>> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 
.........................................................................................................................................................................................


           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                    
                     >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
                     
>> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  
                     
>> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
                     
>> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
                     
>> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
                 >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

.........................................................................................................................................................................................
 

           ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                    >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
                    
>> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
                    
>> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
                    
>> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559

..................................................................................................................................................................................................................

          

^