รายงานผลการดำเนินงานฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานความก้าวหน้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงาน (จำแนกรายโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ยกระดับการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษฯ สำหรับศตรวรรษที่ 21
การยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม

ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล
พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการจัดหาทรัพยากรเสริมสร้างการอ่าน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ฐานข้อมูลการรายงานความสำเร็จของโครงการฯ