ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (3)
S__11386882
previous arrow
next arrow
Shadow
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อว.ส่วนหน้า จ.สุโขทัย
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิูลสงคราม
SDGs PSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน ในปีงบประมาณ…

กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของงบประมาณส่วนที่เหลือที่จะยังไม่ได้บันทึกวงเงินในระบบ imis เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ….

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

ปฎิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
สำนักงบประมาณ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

กองนโยบายและแผน

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่ 156 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

E-mail : sarabun.plan@psru.ac.th

โทรศัพท์ : 055-267119 สายใน 9253