ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (3)
S__11386882
previous arrow
next arrow
Shadow
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อว.ส่วนหน้า จ.สุโขทัย
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิูลสงคราม
SDGs PSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2567

ดาวโหลดได้แล้ววันนี้ แผนปฏิบัติการ/คู่มือ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567click link เพื่อดาวโหลด >>…

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน ในปีงบประมาณ…

ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (เงินรายได้)

ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (เงินรายได้)

กองนโยบายและแผนขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี(เงินรายได้) หากมีรายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลาของประกาศ และมีความจำเป็นอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในการดำเนินงาน/โครงการหรือเป็นรายการที่ยังไม่ครบกำหนดของสัญญา ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือ ขออนุมัติขยายระยะเวลาตัดยอด และส่งเอกสารการเบิกจ่ายแบบฟอร์ม (กนผ.21) โดยจัดส่งข้อมูลถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ตามบันทึกข้อความที่ กนผ.ว 106/2567 วันที่…

กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของงบประมาณส่วนที่เหลือที่จะยังไม่ได้บันทึกวงเงินในระบบ imis เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ….

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

จดหมายข่าว กองนโยบายและแผน

ปฎิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
สำนักงบประมาณ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

คลิกเพื่อดูประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทั้งหมด

กองนโยบายและแผน

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่ 156 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

E-mail : sarabun.plan@psru.ac.th

โทรศัพท์ : 055-267119 สายใน 9253