การดำเนินงานตามกฏการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

(1) โครงการการปรับระบบโครงสร้างองค์กรและการบริหาร (สร้างความเข้าใจ/ปรับปรุง/กฏระเบียบ/ข้อบังคับ/ภาระงาน/จัดทำข้อมูลที่เตรียมพร้อมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ)

       (1.1) การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

       (1.2) การสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

       (1.3) การจัดทำต้นทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

       (1.4) การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ การกำหนดภาระงานองบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

       (1.5) PSRU Mobile app (ระยะที่ 1 องค์กรแห่งความสุขด้วยแพลตฟอร์ม PSRU Happy Workplace)

 (2) โครงการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

       (2.1) การยกระดับระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยแพลตฟอร์ม PSRU Lifelong Learning (PSRU LLL) เพื่อรองรับหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะ Re-skill/Up-skill

       (2.2) การเตรียมการปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและสอดรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2

       (2.3) การ Re-skill/Up-skill การสร้างนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณสู่สากล

       (2.4) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การสื่อสารภาษาจีนในชั้นเรียนสำหรับครูใหม่

       (2.5) การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่องานบริการ (Chinese for Services)

       (2.6) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะการสนทนาภาษาจีนสำหรับธุรกิจซื้อขายออนไลน์

       (2.7) การพัฒนาหลักสูตรนำร่อง AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)

 (3) โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับชุมชนและท้องถิ่นด้วยกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

(4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเขตพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สะท้อนถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น

(5) โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

       (5.1) การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมย้อมสีจากธรรมชาติสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

       (5.2) การยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผลผลิตจากการแปรรูปสับปะรดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

คือ โครงการที่เริ่มต้นปฎิรูประบบการศึกษา โดยการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการกําหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์การดําเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดนิยาม คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และนิยามเชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการดําเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษา จะใช้วิธีการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์

 

กลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)
คู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

Add Your Heading Text Here

ddd

ข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับชุดความรู้ที่เกี่ยวกับพลิกโฉม