1. การประชุมวางแผนกับคณะกรรมการ และสถานประกอบการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีการจัดประชุมวางแผนกับคณะกรรมการ และสถานประกอบการ

2. กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณ 5 วัน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565

  วัตถุประสงค์ ได้แก่

  1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับผ้าลายอย่างโบราณได้
  2. เพื่อฝึกปฏิบัติการลอกลาย พิมพ์ลาย และอนุรักษ์ผ้าลายอย่างโบราณได้

ผลการดำเนินงานจากการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตผ้าโบราณด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 ในหัวข้อประวัติศาสตร์ผ้าและผ้าลายอย่างในแผ่นดินสยาม เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าลายอย่างศิลปะบนผืนผ้าโบราณ เทคนิคและวิธีการลอกลายผ้าลายอย่าง องค์ประกอบและกระบวนลายของผ้าลายอย่าง การต่อลายและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตผ้าลายอย่าง โดยดำเนินการในรูปแบบการฟังบรรยาย การฝึกปฏิบัติและการลงพื้นที่ศึกษาดูงานร้านค้าผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณ และจัดนิทรรศการ โชว์ผลงานผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณ

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณและจัดนิทรรศการ โชว์ผลงานผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณ โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในชีวิตประจำวัน ได้แก่

  • กระเป๋าย่าม
  • หน้ากากผ้า
  • โบว์ผูกผม
  • สมุดบันทึกปกผ้าลายอย่าง
  • กระจกปกผ้าลายอย่าง