กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

แผนงานและการดำเนินการ

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เพื่อนำหัวข้อไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดเพชรบูรณ์

การดำเนินการ

 1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการยกร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการกำหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 2. เสนออธิการบดีเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง
 3. จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรม

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการกำหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

แผนงานและการดำเนินการ

การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการกำหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน เพื่อทบทวน ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศึกษาทิศทางและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเตรียมยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                    การดำเนินการ

 • การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา และนายชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์
 • การทบทวน ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่งานบุคคลและงานนิติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลัง ภาระงานด้านวิชาการ ภาระงานด้านการสนับสนุนด้านการบริหาร เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

แผนงานและการดำเนินการ

การประชุมให้ความรู้กับคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

                    การดำเนินการ

 1. ลงทะเบียนการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 2. การประชุมให้ความรู้กับคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยวิทยากรคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
 3. ตอบข้อซักถามและการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และจัดทำเอกสารดำเนินการยกร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ

แผนงานและการดำเนินการ

การประชุมให้ความรู้กับคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และจัดทำเอกสารดำเนินการยกร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ

การดำเนินการ

 1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมสัมมนาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 2. เลขานุการคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูง ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและจัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ
 3. การสรุปร่างระเบียบ ข้อบังคับ เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพกิจกรรม