กิจกรรมที่ 1 การอบรมการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง : การสร้างความรู้ความเข้าใจและนวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ โดย ดร.สำราญ ทองแพง และหัวข้อเรื่อง : การปรับ Mindset ปลุก Passion เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แผนงานและการดำเนินการ

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจัดโครงการ โดยวางแผนกำหนดวันและเวลา รวมถึงพิจารณาสรรหาวิทยากรที่เหมาะสมในการจัดโครงการ

ภาพกิจกรรม