การยกระดับผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาการสร้างลวดลายตีมีดโบราณ ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย


รศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาจักสาน เพื่อส่งเสริมกากรขายให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของหมู่บ้านจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก


อ.ดร.กุลชญา สิ่วหงวน
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น อ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย


อ.ดร.กีรติญา สอนเนย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.พิษณุโลก


อ.ดร.กีรติญา สอนเนย
การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติ Eco print เข้าสู่สินค้า OTOP ให้มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นของกลุ่มชุมชนหัตถกรรมเทพนม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

ผศ.ดร.ลัสดา ยาวิละ
การยกระดับผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าวเข้าสู่สินค้าโอทอปให้มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นของกลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวพารวย บ้านภูแก้ว หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสี่ยม จ.สุโขทัย

ผศ.อรนุช สืบบุญ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


อ.ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางย่อยสลายจากธรรมชาติ ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย


อ.ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ U-Marketplace


ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์น้ำพริกกล้วยกรอบเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

อ.ดร.ชลธิชา อยู่พ่วง
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ตะกร้าเชือกมัดฟางเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.วังวง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อ.หรรษา สันติวิไลลักษณ์
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย


ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บ้านเตาไห ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
การบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย


อ.พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
การเสริมศักยภาพกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


อ.ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว เพื่อยกระดับและเพิ่มมูล่คาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ผศ.ดร.ปรารถนา ศิริสานต์
การเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร (มะขามเปรี้ยวยักษ์) ด้วยการจัดการองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.สรวิศ สอนสารี
การพัฒนาอาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด กลุุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยงเชิงสุขภาพชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย


อ.สุดารัตน์ รัตนพงษ์
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หมี่กรอบแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อเตรียมคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป


ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พืชสมุนไพรวิสาหกิจพืชสมุนไพรอัยย่ะ ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย


ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดาวเรืองและชาสมุนไพรร่วมกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบบูรณาการร่วมกับถ้วยชาเซรามิกส์ เพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่าย

ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพริกแกง เพื่อเตรียมคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่มสัมมาชีพบ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พุทราเชื่อมคุณยาย ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป