โครงการพัฒนาครูของครู

สุชแก้ว คำสอน
โครงการยกระดับสมรรถนะศิษย์เก่าทางวิชาชีพและพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงาน (Coaching)
พิเชฐ สยมภูวนาถ
พัฒนาหลักสูตรผลิตครูและสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ธัญญาพร ก่องขันธ์
Education Research and Innovation platform

ธีรภัทร์ พุ่มพลอย
ส่งเสริมการส่งผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เข้าร่วมนิทรรศการ

ธีรภัทร์ พุ่มพลอย
โครงการพัฒนาสมรรถนะครู่สู่ความเป็นเลิศ

บุญส่ง กวยเงิน