การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเป็นนักปฏิบัติ

กฤตณัฐ สัตยสุนทร
การพัฒนาหลักสูตร Co-creation รองรับ Career of the Future และ Local Economic Growth
กฤตณัฐ สัตยสุนทร
การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

กฤตณัฐ สัตยสุนทร
การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE66)

กฤตณัฐ สัตยสุนทร
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การประเมิน AUN QA และ EdPEx

กฤตณัฐ สัตยสุนทร
การบริหารจัดการ


กฤตณัฐ สัตยสุนทร