โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญของจังหวัด
นายอนุพล อัคพิน