โครงการส่งเสริมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น

นายกฤษณะ คำดีตัน