พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นฐาน


อ.ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
การพัฒนาชุมขนแบบบูรณาการ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
การพัฒนาลายผ้าสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอย้อมดิน ถิ่นประวัติศาสตร์ ตามแนวคิด BCG Model ณ บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
ตลาดสีเขียว การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด BCG Model ณ ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย


อ.ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
การอบรมดนตรีมังคละเยาวชนบ้านดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย


อ.ดร.ศุภชัย ธีระกุล
การพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพดนตรีเพื่อเยาวชนและการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อชุมชน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ผศ.ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร
การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model) บ้านปากน้ำปอย หมู่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใจ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

รศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลกผศ.ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง
การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลกผศ.ดร.สรวิศ สอนสารี
การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายในแนวคิด (BCG Model) ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ (อาหาร เกษตรชีวภาพ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ใน จ.พิษณุโลกและสุโขทัย ให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก)

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model) ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


ผศ.ดร.วริยา ด้วงน้อย
การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ผศ.ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model) ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

อ.ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (ฺBCG Model) ของ ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ.หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด (BCG Model) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ.ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์
การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model)

นส.กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ พื้นที่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (ปีที่ 2) การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ ต.นครชุม

ผศ.ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์
โครงการอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับ คุณภาพงานด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนแบบบูรณาการด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นใน จ.พิษณุโลก

น.ส.เบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง