โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ผศ.ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
ผศ.ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์
โครงการการเพิ่มศักยภาพรายได้ครัวเรือนด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนในท้องถิ่น ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ผศ.ดร.ธนพร บัวรอด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


อ.ดร.ธนพล กิจพจน์
โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

อ.ดร.วรลักษณ์ สุริวงษ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

อ.ดร.อารยา บุญศักดิ์
โครงการเสริมศักยภาพกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


อ.ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

อ.ดร.พึงรัก ริยะขัน