การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษฯ สำหรับศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษฯ สำหรับศตวรรษที่ 21  
สุธัญญา ปานทอง-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

อบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษชั้นปีสุดท้าย
สุธัญญา ปานทอง – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สุธัญญา ปานทอง – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

     one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

กิจกรรมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฯ
สุธัญญา ปานทอง-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การกำกับติดตามผลโครงการพัฒนาสมรถนะภาษาอังกฤษฯ
สุธัญญา ปานทอง-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่