ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
( Asst.Prof. Chumpol Semakhun, Ph.D.)

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
( Assoc.Prof. Chot Bodeerat, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา