เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่กองนโยบายและแผน

⭐️ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

⭐️รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

👉เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

❇️รับชมแบบ E-book >> https://anyflip.com/bookcase/yvsnc

❇️หรือ download ไฟล์ pdf ที่หน้าเวปกองนโยบายและแผน >> https://plan.psru.ac.th/?page_id=1905

#PSRU#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม