ประวัติความเป็นมา

กองนโยบายและแผน  เมื่อก่อนมีฐานะเป็นแผนกแผนงานและประเมินผลของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
– ในปี  พ.ศ.  2518  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.  2518  วิทยาลัยครูพิบูลสงครามได้รับการยกฐานะตาม  พ.ร.บ.  ให้สามารถผลิตครูได้ระดับปริญญาตรีและได้มีประกาศ   แบ่งส่วนราชการ ในวิทยาลัยครูใหม่  แผนกแผนงานและประเมินผลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวางแผนและพัฒนามีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา  ประกอบด้วย  ฝ่ายต่าง ๆ  3  ฝ่าย คือ  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายแผนงานและประเมินผล  ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล
– ในปี  พ.ศ.  2538  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  จึงได้มีการจัดแบ่งงาน ให้สำนักวางแผนและพัฒนา  แบ่งเป็น  5  กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มงานเลขานุการ  กลุ่มงานข้อมูลสถิติ    และวิจัยสถาบัน  กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  กลุ่มงานออกแบบและวางผัง  และกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
– ในปี  พ.ศ.  2548  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ.  2548  โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นกองในสำนักงานอธิการบดี  ประกาศ  ณ วันที่  22  พฤษภาคม  2549
– ในปี  พ.ศ.  2554  ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ให้มี   การแบ่งส่วนราชการภายในกองนโยบายและแผน  เป็น  5  หน่วยงาน  ได้แก่  หน่วยงานธุรการ  หน่วยงานวิเคราะห์ประสานการวางแผนติดตามและประเมินผล  หน่วยงานคลังข้อมูล สารสนเทศและวิจัยสถาบัน หน่วยงานออกแบบและวางผัง  และหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
– ในปี  พ.ศ.  2557  ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ.  2557  ประกาศ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  2557  มหาวิทยาลัย ฯ  ได้จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  และกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน  พ.ศ.  2558 – 2561  โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่  99  (8/2557)  วันที่  26  กรกฎาคม  2557  และครั้งที่  100  (9/2557)  วันที่  30  สิงหาคม  2557   ได้มีมติการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  18(5)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กฎกระทวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเพื่อการบริหารการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นจำนวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กอง 9 กอง 2 โครงการจัดตั้ง คือ  1)กองกลาง   2)กองนโยบายและแผน  3)กองบริการการศึกษา  4) กองบริหารงานบุคคล  5)กองพัฒนานักศึกษา  6)กองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  8) กองคลัง  9)กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา  10) โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ  และ 11) โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งกองนโยบายและแผนมีการแบ่งงานภายในกอง จำนวน 3 งาน ดังนี้
1)       งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร
2)      งานนโยบายและยุทธศาสตร์
3)      งานงบประมาณ

 
      
 

โดยมีทำเนียบผู้บริหารกองนโยบายและแผน  ตั้งแต่  2518  –  ปัจจุบัน  ดังนี้

ชื่อ-สกุลตำแหน่งระยะเวลา
1.  นายสว่าง         ภู่พัฒน์วิบูลย์หัวหน้าแผนกแผนงานและประเมินผลพ.ค.34
2. ผศ.อัจฉรา      นุชภักดี   ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนามิ.ย.34-ก.ย.39
3.  ผศ.พวงทอง     ไสยวรรณ์ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาต.ค.39-เม.ย.40
4.  ผศ.จุมพต        ขำวีระ  ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาต.ค.45-ก.พ.48
5.  นางเอมอร       กมลวรเดช –  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวางแผนและพัฒนา
– ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
– ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ต.ค.45- ก.พ.48
มี.ค.48- ส.ค.50
ก.ย.50-ปัจจุบัน