กลุ่มงานเรื่องรายการ
งานงบประมาณแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ(งบปกติ)
ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ
แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาการตัดยอดและส่งเอกสาร
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เปิดรหัสงบประมาณ
แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
แบบฟอร์มการลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการงบจากแหล่งอื่น (PER)
แบบฟอร์มกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบฟอร์มรูปแบบเล่มแผนปฏิบัติราชการ
และแผนปฏิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ฟอร์มการใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่ง อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งานยุทธศาสตร์ขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ฐานข้อมูลการรายงานความสำเร็จของโครงการฯ