🔹กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของงบประมาณส่วนที่เหลือที่จะยังไม่ได้บันทึกวงเงินในระบบ imis เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

🔸โดยจัดส่งกองนโยบายและแผนภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 พร้อมจัดส่งไฟล์เอกสารที่อีเมลล์ sarabun.plan@psru.ac.th

👉click link เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม >> https://me-qr.com/UANSQmX3