กองนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม ต้อนรับอาจารย์อาวุโส และร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ลานพิบูล ประจำปี 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.