ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (เงินรายได้)

🔸กองนโยบายและแผนขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี(เงินรายได้)

🔹หากมีรายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลาของประกาศ และมีความจำเป็นอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในการดำเนินงาน/โครงการหรือเป็นรายการที่ยังไม่ครบกำหนดของสัญญา

🔸ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือ

ขออนุมัติขยายระยะเวลาตัดยอด

และส่งเอกสารการเบิกจ่ายแบบฟอร์ม (กนผ.21)

🔹โดยจัดส่งข้อมูลถึงกองนโยบายและแผน

ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567

ตามบันทึกข้อความที่ กนผ.ว 106/2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

👉click link เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม >> https://me-qr.com/qCVHaDdv