งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 การจัดส่งรายละเอียดแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนภาค) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (แผนจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (งบประมาณแผ่นดิน) (แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและแผนบูรณาการ)  

แบบฟอร์มต่างๆ

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [11 ต.ค. 2560] ดาวน์โหลด 35

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม คำของบลงทุน (คร.1-2 และ กส.1-2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [10 ต.ค. 2560] ดาวน์โหลด 83

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png กง.5 แบบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีขอสะสมเงิน (เงินรายได้) [21 ส.ค. 2560] ดาวน์โหลด 63

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ [26 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 22

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม กนผ.01 แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [24 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 132

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ. 100,200,300) [17 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 194

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 [04 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 73

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES [11 พ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 44

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-2560 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 19

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 31

ดูทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แบบฟอร์ม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
และการเตรียมการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 


 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) 
และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์
 


 การปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารคำของบประมาณ

ดูทั้งหมด

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ สำนักงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกองแผน

^