ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบกันเงินเหลื่อมปี)

ดาวน์โหลด

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแจ้งผล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

Read more

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 23 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

Read more

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 21 (5/2563)

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 21 (5/2563) ณ ห้องประชุม ท 210 ชั้น 2 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. –

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย

วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่ายณ ห้องประชุมหรรษนันท์ 1 โรงแรมหรรษนันท์ โฮเต็ล พิษณุโลก ขอขอบคุณทีมวิทยากรนำโดย ท่านนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ และขอบคุณคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติม

Read more