การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2564 ครั้งที่ 1 (1/2564) แบบออนไลน์ (Zoom)

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 2564 ครั้งที่ 1 (1/2564)วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะประชุมหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ฯ 2564ข้อมูลเพิ่มเติม กองนโยบายและแผนจะดำเนินจัดส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

Read more

การประชุมสรุปข้อมูลจากการวิพากษ์ นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประชุมสรุปข้อมูลจากการวิพากษ์ นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ท.210 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 ณ ห้องประชุม conference room ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินรายงานผลการติดตามชุดโครงการต่างๆ

Read more

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 (กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป้าประสงค์)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 (กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป้าประสงค์)วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้อง คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว

Read more

การประชุมเตรียมการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ในระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564เวลา 13.00 น – 16.30 น. กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเตรียมการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ในระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2

Read more

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการวิจัย

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ท210 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกองนโยบายและแผนขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564การประชุมเพื่อหารือแนวทางติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ เฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (PM-Project Manager)ณ ห้องประชุม ท210 (ชั้น 2)

Read more

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 17-18 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม แกรนวังทอง โรงแรม เนเชอรัลปาร์ค เดอ วังทอง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2565-2569) นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ

Read more

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 22 (1/2564)

การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 22 (1/2564) วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท 308 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

Read more

การวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(กิจกรรมการวิพากษ์/เสนอแนะงานวิจัย เค้าโครงงานวิจัย 3 บท)วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ท308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกองนโยบายและแผนขอขอบคุณ

Read more