แบบฟอร์ม กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2566

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (งบปกติ)

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (งบยุทธศาสตร์)

แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาการตัดยอดและส่งเอกสารฯ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เปิดรหัสงบประมาณ

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

แบบฟอร์มการลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการงบจากแหล่งอื่น (PER)

แบบฟอร์มกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มรูปแบบเล่มแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ฟอร์มการใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567