แบบฟอร์ม กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2566

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (งบปกติ)

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (งบยุทธศาสตร์)

แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาการตัดยอดและส่งเอกสารฯ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เปิดรหัสงบประมาณ

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

แบบฟอร์มการลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการงบจากแหล่งอื่น (PER)