standard

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯหลักเกณฑ์ (ค่าใช้จ่าย ต-ช-ว)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯหลักเกณฑ์ (ค่าใช้จ่าย ต-ช-ว) (3)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

^