แบบฟอร์ม

ตามที่กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงคณะ/หน่วยงาน
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และการเตรียมการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการชี้แจงแบบฟอร์มและแนวทางในการดำเนินการนั้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในการนี้จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการส่งเอกสารตามกำหนดการ ดังนี้

                        1. เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลด  
                        - กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำข้อมูลส่งตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

                   2. เรื่องการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของทุกหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

                        - กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำข้อมูลส่งตามแบบฟอร์ม (คร.1, กส.1 แผน 4 ปี ทั้งงบแผ่นดิน และรายได้) 
                           ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
                        - กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำข้อมูลส่งตามแบบฟอร์ม (คร.2, ใบเสนอราคา 3 ร้านค้า, 
                          กส.2, แบบรูปรายการก่อสร้าง, แบบ ปร.4-5-6 ของปีงบประมาณ 2562) 
                          ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

                   3. เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมของงบลงทุน(แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด 
                        - กำหนดให้หน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตาม(ร่าง)การผลพิจารณางบลงทุนปี 61 (แผ่นดิน)
                          จัดทำข้อมูลส่งตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

                   4. เรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามยุทธศาสตร์เงินรายได้ ดาวน์โหลด 
                        - กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินการ ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด
                          ของมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลส่งตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


^