ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 24

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณครั้งที่ 24 (4/2559) ณ ห้องประชุม ท 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
^