งานบริหารงานทั่วไป

ข่าวสารและกิจกรรม

ดาวโหลด แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ปี2566

กด Link เพื่อดาวโหลด >> https://bit.ly/3RQC153

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม