งานบริหารงานทั่วไป

PSRU SDGs

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประกาศที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงิน

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่

ข่าวสารจากภายนอก

ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม