Register Forgot
           แจ้งคณะ/หน่วยงานกรอกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2560  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
              ลิงค์ : www.mis.psru.ac.th   ( 2.1. ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2560)
              คู่มือ : คู่มือระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2560.pdf

​​


 
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2560 [18 สค. 2559] ดาวน์โหลด 38
ชี้แจง แนวทางการจัดทำงบประมาณตามนโยบาย [11 สค. 2559] ดาวน์โหลด 9
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณตามนโยบาย ( ตามนโยบายรัฐ.. [11 สค. 2559] ดาวน์โหลด 48
ข้อมูลประกอบการทำแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการจัด.. [11 สค. 2559] ดาวน์โหลด 4
แบบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี / ขอสะสมเงิน (เงินร.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 10
FTES ปีการศึกษา 2558 [09 สค. 2559] ดาวน์โหลด 2
โครงสร้างรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [03 สค. 2559] ดาวน์โหลด 26
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [29 กค. 2559] ดาวน์โหลด 54
โครงการระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [24 กค. 2559] ดาวน์โหลด 58
กนผ.200-300 ปี 60 [24 กค. 2559] ดาวน์โหลด 120
 


คู่มือรหัส การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2.. [10 2016 เวลา 18:24 น.] (0/0)
ประกาศ ประกาศมาตรเร่งรัดติดตาม ปีงบประมาณ 2559 [10 2016 เวลา 18:15 น.] (2/0)
ประกาศ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 [10 2016 เวลา 18:07 น.] (0/0)
ประกาศ นโยบาย และวิธีการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเห.. [10 2016 เวลา 18:01 น.] (3/0)
ประกาศ การบริหาร งปม รายจ่าย ปี 58 _แผ่นดิน รายไ.. [09 2015 เวลา 13:00 น.] (14/0)
กบม. ครั้งที่ 106(8-2557) [22 2014 เวลา 10:59 น.] (14/0)
ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้.. [17 2014 เวลา 16:02 น.] (26/0)
ประกาศ เรื่อง นโยบายและวิธีการขอกันเงินรายได้ไว้.. [21 2014 เวลา 16:54 น.] (12/0)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายจ่ายเง.. [18 2014 เวลา 09:53 น.] (25/0)
คำสั่ง 190_2557 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตาม 2557 [12 2014 เวลา 15:05 น.] (21/0)
 
 

 

 

  
 
 
  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ มกราคม 2559)  

 
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สำนักงบประมาณ มกราคม 2559)  

 
 
 เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารูปโภค (มิถุนายน 2556)
 
 
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม 2558) 
 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม 2559)  
 
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วันที่  11  มีนาคม  2559