ข้อมูลเผยแพร่


เอกสาร/แบบฟอร์ม

ดูทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แบบฟอร์ม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
และการเตรียมการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 


 การปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารคำของบประมาณ

ดูทั้งหมด

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

ดูทั้งหมด

รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ดูทั้งหมด

งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 เอกสารงบบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2562 

 การจัดส่งรายละเอียดแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนภาค) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (แผนจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (งบประมาณแผ่นดิน) (แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและแผนบูรณาการ)
 

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

เอกสารประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกองแผน


 
^