แบบฟอร์มต่างๆ

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบเสนองบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ [20 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 10

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบเสนองบประมาณ Re-Profiling [20 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 27

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำงบประมาณ 2560 [10 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 9

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2560 [10 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 9

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png (ฟอร์มเปล่า) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2560 [07 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 46

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบ คร.4 - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (รายการครุภัณฑ์ด้วยวิธีตกลงราคา ที่ต่ำกว่า 100,000 บาท) [06 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 15

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/docx.png กนผ.01 แบบฟอร์ม รายละเอียดโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี [01 ต.ค. 2559] ดาวน์โหลด 64

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มของบบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ [10 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 22

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/pdf.png ชี้แจงงบบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ [10 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 13

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png โครงการระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [10 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 14

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกองแผน

^