แบบฟอร์มต่างๆ

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม กนผ.01 แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [24 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 4

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม คร.1 (แผน 1 ปี) และ กส.1 (แผน 1 ปี) [21 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 8

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ. 100,200,300) [17 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 70

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 [04 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 48

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES [11 พ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 35

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-2560 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 12

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 27

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 45

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ (ปป.01-03) [07 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 166

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) [15 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 18


 แบบฟอร์ม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
และการเตรียมการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 


 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) 
และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์
 


 การปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

ดูทั้งหมด

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ สำนักงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกองแผน

^