ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มต่างๆ

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ (ปป.01-03) [07 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 106

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) [15 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 15

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2561 (งบจังหวัด) [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 28

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบรูณาการขยะและสิ่งแวดล้อม [02 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 13

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบ คร. กส. 1-2 (ฉบับใหม่) [01 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 71

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปี 2560 - 2574 [27 ม.ค. 2560] ดาวน์โหลด 38

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png ขอเชิญอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๐ [10 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 44

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน (งบจังหวัด) [09 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 32

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png กนผ. 02 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี [23 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 130

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png กนผ. 03 รายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี [23 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 104


 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) และ แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ 

ดูทั้งหมด

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ สำนักงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกองแผน

^