ดาวน์โหลด แนวทางและหลักเกณฑ์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มต่างๆ

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบ คร. กส. 1-2 (ฉบับใหม่) [08 ม.ค. 2560] ดาวน์โหลด 18

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png ขอเชิญอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๐ [10 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 37

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน (งบจังหวัด) [09 ธ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 19

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png กนผ. 02 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี [23 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 83

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png กนผ. 03 รายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี [23 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 74

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/docx.png กนผ.01 แบบฟอร์ม รายละเอียดโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี [22 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 185

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/docx.png กนผ.12 [22 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 45

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบสรุปความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 (คร.1 กส.1) [22 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 87

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (2561) [22 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 21

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 2561 [22 พ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 14

ดูทั้งหมด

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ สำนักงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกองแผน

^