>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 

แบบฟอร์มต่างๆ

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [23 พ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 1

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES [11 พ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 10

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-2560 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 8

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 6

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 31

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ (ปป.01-03) [07 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 151

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) [15 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 18

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2561 (งบจังหวัด) [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 37

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบรูณาการขยะและสิ่งแวดล้อม [02 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 17

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบ คร. กส. 1-2 (ฉบับใหม่) [01 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 84


 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) และ แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์ 

ดูทั้งหมด

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ สำนักงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกองแผน

^