คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 375/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more