คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 955/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 876/2562 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการ

Read more