คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 819/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 375/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more