บุคลากรกองนโยบายและแผน

ผู้บริหาร

เอมอร กมลวรเดช

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป

นางสาวโกสุม ทิมวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวรรณา แก้วเขียวเหลือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิวรินห์ จันทะวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนสิการ พงษ์พานิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

นางสาวมยุรี กมลวรเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายสุรชัย เกตุนิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐธิดา สีแตง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานงบประมาณ

นางวรรณวลี ไตรธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางปราณี บำเพ็ญดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวสินี ยิ้มน่วม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ