รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด U-martket

กิจกรรมพัฒนาระบบช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตลาด U-Market 3 ช่องทาง  (พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา)

    รายงานผลการดำเนินงาน            One-page


กิจกรรมการวิจัยตลาดศึกษาความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด U-market  (พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา)

    รายงานผลการดำเนินงาน            One-page

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทีมงานเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อขยายตลาดภูมิปัญญาผ่านระบบตลาด U-market    (ยรรยงวรกร ทองแย้ม)

    รายงานผลการดำเนินงาน            One-page


กิจกรรมพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่านตลาด U-market ใน 3 ช่องทางการจำหน่าย (ยรรยงวรกร ทองแย้ม)

    รายงานผลการดำเนินงาน            One-page