ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2564 (เดิม)

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงการที่ 1
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

โครงการที่ 3
ส่งเสริม ความรัก สามัคคี
ความมีระเบียบวินัยฯ

โครงการที่ 4
สนับสนุน DLTV

โครงการที่ 5
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

โครงการที่ 6
พัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง

โครงการที่ 7
พัฒนาผลิตและพัฒนาครู

โครงการที่ 8
พัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ

โครงการที่ 9
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตฯ

โครงการที่ 10
ยกระดับการผลิตผลงาน
นวัตกรรมเพื่อสังคม

 

แผนปฏิบัติการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์ม

คำสั่ง

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารเผยแพร่

 

.