โครงการจัดหาทรัพยากรและการเสริมสร้างการอ่านเพื่อการเรียนรู้

พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผาลัม
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่