พัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการเผยแพร่ความรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง
ยิ่งลักษณ์ มูลสาร- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

ทดสอบการแก้ปัญหานกเอี้ยง
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง – ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

การพัฒนาจิตอาสาถ่ายทอดความรู้มะเร็งเต้านม
เพชรีย์ กุณาละสิริ – คณะพยาบาลศาสตร์

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการบริหารงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพ็ญศรี มีพยุง – กองคลัง

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการ 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564
สำนักงานอธิการบดี

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กองนโยบายและแผน

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่