การยกระดับทักษะด้านดิจิทัล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรฯ
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ-สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการจัดทำกรอบทิศทางแผนการพัฒนา ม. Smart University
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ-สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ-สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ-สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่

โครงการบริหารกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ-สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

   รายงานผลการดำเนินงาน 

    one-page

รายงานผลของกิจกรรมภายใต้โครงการ          คลิกที่นี่