โครงการ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การพัฒนาจิตอาสาถ่ายทอดความรู้มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ทดสอบการแก้ปัญหานกเอี้ยงสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
โครงการเผยแพร่ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรกัญชา-กัญชง
โครงการบริหารงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กิจกรรมจิตอาสา มรพส.รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2565