พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผาลัมเพื่อขยายผลกล้าพันธุ์ในราคาถูกสู่เกษตรกร
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง
ส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก๊สชีวภาพ และพลังงานชีวมวล เพื่อประหยัดพลังงาน
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง
การจัดการสวนผลไม้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะชำต้นกล้ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง