โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ
โครงการจัดทำกรอบทิศทางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ
โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ
โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ