โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
ลูกขวัญ อินทร์คล้าย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมได้
ลูกขวัญ อินทร์คล้าย
โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์สู่การสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)
ลูกขวัญ อินทร์คล้าย
โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา
กฤตณัฐ สัตยสุนทร
โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
กฤตณัฐ สัตยสุนทร
การบริหารจัดการและเสริมสร้างแรงบันดาลใจการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพบัณฑิตในการเป็นบัณฑิตในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและผู้ประกอบการ
กฤตณัฐ สัตยสุนทร
โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตผู้ประกอบการ
-โครงการ Train the Trainer to be Entrepreneur Mentor รุ่นที่ 1
กฤตณัฐ สัตยสุนทร
โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตผู้ประกอบการ
- โครงการ Train the Trainer to be Entrepreneur Mentor รุ่นที่ 2
กฤตณัฐ สัตยสุนทร