โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับศตวรรษที่ 21
อาจารย์ ดร. สุธัญญา ปานทอง
อบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษชั้นปีสุดท้าย
อาจารย์ ดร. สุธัญญา ปานทอง
การพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชารูปแบบการสอน สื่อนวัตกรรมและสภาพบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร. สุธัญญา ปานทอง
กิจกรรมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
อาจารย์ ดร. สุธัญญา ปานทอง