โครงการพัฒนาศักยภาพครู
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการครู
โครงการยกระดับขีดความสามารถความเป็นครู : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู Model Teacher Competency
โครงการบริหารจัดการเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ