การจัดการแหล่งน้ำบนพื้นที่สูงเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อ.ดร. ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ
โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
อ.ดร.สุพัตรา พรมดำ
โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
อ.ดร.สุพัตรา พรมดำ
โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ต. ชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
อ.ดร.สุพัตรา พรมดำ
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รศ.ดร. สุภาวดี แหยมคง
โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ชุมชนต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผศ.ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง
โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ “ศูนย์การเรียนรู้ บ้านวังตาด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก”
ผศ.ดร.สรวิศ สอนสารี
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
รศ.ดร. สุภาวดี แหยมคง
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผศ.ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
อ.ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตำบลไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อ.หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุครบวงจร
อ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
การส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
อ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ (ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก)
หทัยชนก สว่างวงศ์
การอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับและถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลกและ จ.สุโขทัย
เบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง