การส่งเสริมการทดสอบ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่าย รร.สาธิต มรพส.
รศ.ดร.นิคม นาคอ้าย
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคำนวณ
ผศ. อนุพงษ์ กมุกะมกุล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตรรวรรษที่ 21
อ.ดร.กุสุมา ยกชู
โครงการวิจัยสภาพปัญหาการอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์
รศ. ดร. ณิรดา เวชญาลักษณ์
โครงการหมอภาษาวิถีถัดไป (Next Normal): เครือข่ายการเรียนรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมให้กับลูกหลานผ่านวิถีชุมชนในยุคหลังโควิด
อ.ดร. อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล
โครงการบริหารจัดการเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
อ. ดร. ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนภาษาไทย
อ. อรุโณทัย อินทนิด
โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (O-NET)
อ.มลวิภา เมืองพระฝาง
โครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม (รู้รักสามัคคี)
พุธิตา ศรียางนอก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ