โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผศ.ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา เทศบาล ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ผศ.ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์
โครงการการเพิ่มศักยภาพรายได้ครัวเรือนด้วยสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
อ.ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
อ.ดร.วรลักษณ์ สุริวงษ์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
อ.อารยา บุญศักดิ์
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
อ.ดร.พึงรัก ริยะขัน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
อ.ดร.พึงรัก ริยะขัน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง