โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด U-Market ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา
ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
โครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในงาน 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
โครงการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในเขตพื้นที่จ.พิษณุโลก และจ.สุโขทัย
อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากปลาหมอของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาหมอดงเดือย (ปลาหมอแดดเดียว) จ.สุโขทัย
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนโบราณเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่ง
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ 7 ต.บ้านใหม่สุขเกษม
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่ง
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มหัตถกรรมเทพนม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่ง
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนฟาร์มสเตย์บ้านตึก
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่ง
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้กวาดทางมะพร้าวให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่ง
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (เดิม)
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่ง
การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : ขนมกวนโบราณ
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเตาไหจากนวัตกรรมผลงานการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาสู่ตลาดออนไลน์
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่งซอง
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชาดาวเรืองบ้านถ้ำพริก
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคู่บ้านเผ่าไทย
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โครงการ Train the Trainer to be Entrepreneur Mentor
ธิราลักษณ์ จันทร์ดี
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก - เพาะเห็ดบ้านท่าช้าง
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก - ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบ
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก - จักสานเศรษฐีเรือทอง
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก - กระเป๋าผ้า dangcraft
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป