แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มรพส. ที่ผ่านคณะกรรมการการเงิน