อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง