โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ

โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “ education criteria for Performance Excellencen :EdPEx” (อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)